1 sierpnia 2016

Specjalizacje

Sprawy cywilne, w tym prowadzenie sporów sądowych

prowadzenie spraw dot. rozliczeń z tytułu umów, w tym kierowanie pozwów o zapłatę (z umów pożyczek, umów o dzieło, umów zlecenia) z uwzględnieniem umów o roboty budowlane i roszczenia kierowane do inwestora
prowadzenie spraw dot. roszczeń z czynów niedozwolonych, w tym o odszkodowanie, z tytułu ochrony dóbr osobistych, jak również z rękojmi za wady przy sprzedaży rzeczy
prowadzenie spraw spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, podważenie testamentu, zachowek oraz dział spadku, jak również w kontekście konsultowania treści testamentu i umów o zrzeczenie się dziedziczenia
prowadzenie spraw dot. prawa osobowego, w tym dot. umieszczenia w domu pomocy społecznej, szpitalu psychiatrycznym, ubezwłasnowolnienia czy ustanowienia opieki nad osobą niepełnosprawną lub ubezwłasnowolnioną
prowadzenie spraw dot. prawa lokalowego oraz spółdzielczego, w tym w zakresie dot. wstąpienia w stosunek najmu, dostępu do dokumentacji spółdzielczej czy odwołania od podwyżki czynszu
prowadzenie spraw dot. nieruchomości m.in. o wydanie nieruchomości, zwrot nakładów, zasiedzenie, wstąpienie w stosunek najmu, wynikających ze sporów sąsiedzkich, o rozgraniczenie i ustanowienie służebności drogi koniecznej, tudzież przenoszenia nieruchomości na rzecz np. najbliższych


Sprawy karne i wykroczeniowe

obrona oskarżonych/podejrzanych w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz dotyczących postępowania w sprawach nieletnich
reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych, w tym w zakresie dotyczącym odszkodowań
sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary, wniosku o zatarcie skazania
sporządzanie środków odwoławczych i wniosków w postępowaniu wykonawczym np. o zmianę postanowień w przedmiocie odwieszenia kary, zarządzenie wykonania kary, zarządzenie zastępczej kary pozbawienia wolności


Sprawy rodzinne

prowadzenie spraw rozwodowych oraz o separację, o alimenty i podwyższenie alimentów, o uchylenie alimentów (również z datą wsteczną), rozdzielność majątkową, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie miejsca pobytu dzieci
prowadzenie spraw o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, bądź o zaprzeczenie ojcostwa lub stwierdzenia uznania dziecka za bezskuteczne
prowadzenie spraw dot. procedury wydania dzieci, w tym w zakresie postanowień Konwencji Haskiej
przygotowywanie umów w sprawach rodzinnych, w tym porozumień wychowawczych oraz umów pomiędzy osobami pozostającymi w związkach nieformalnych


Sprawy za zakresu prawa pracy

prowadzenie spraw z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy
reprezentowanie pracowników w zakresie dot. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę lub zmiany warunków pracy lub płacy
prowadzenie spraw dot. rozliczenia z tytułu przepracowanych nadgodzin, odszkodowania za niewykorzystany urlop, odszkodowań z tytułu mobbingu i dyskryminacji
udzielanie porad prawnych dla pracodawców, w zakresie dotyczącym podejmowania działań zgodnych z przepisami prawa pracy


Sprawy gospodarcze i sporządzanie umów

sporządzenie i konsultowanie projektów umów, porozumień/ugód, protokołów, regulaminów etc.
prowadzenie negocjacji w zakresie dot. sporów gospodarczych, umów oraz porozumień, jak również kierowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
udzielanie porad prawnych w zakresie dot. prawa ochrony konkurencji i konsumenta oraz prawa autorskiego i przemysłowego


Sprawy rejestrowe oraz upadłościowe i naprawcze

rejestracja spółek, stowarzyszeń, partii politycznych oraz dokonywanie zmian w rejestrach
wspieranie przedsiębiorców w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, w tym w zakresie dot. możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności
składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym dotyczących upadłości konsumenckiej


Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności

wspieranie wierzycieli w ramach egzekucji należności, w tym poprzez występowanie z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności czy wnioskami o egzekucję, wspieranie komorników w ramach prowadzonej egzekucji,
podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie majątku dłużników oraz prowadzenie negocjacji w zakresie dot. spłaty należności
obrona dłużników przez prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, w tym w ramach postępowań przeciwegzekucyjnych, składanie skarg na czynności komornicze i występowanie z wnioskami o zawieszenie/umorzenie postępowań egzekucyjnych


Sprawy administracyjne i dot. cudzoziemców

przygotowywanie odwołań i zażaleń od decyzji organów administracyjnych
przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
składanie wniosków o wznowienie postępowań i uznanie decyzji administracyjnych za nieważne
prowadzenie spraw dot. cudzoziemców m.in. w zakresie dot. otrzymania wizy, wykreślenia z rejestru osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz występowanie o uzyskanie pozwoleń