Procedura Niebieskiej Karty

czyli o zmianach w prawie dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy, w tym na płaszczyźnie stosunków rodzinnych, stanowi istotne wyzwanie dla instytucji państwowych. Jest to zadanie o niezwykłej doniosłości zważywszy m.in. na destrukcyjny wpływ przemocy na stabilność rodziny czy na rozwój dzieci. Zarazem to zadanie niełatwe, gdyż przemoc jest zjawiskiem niejednorodnym, a w społeczeństwie wciąż pokutuje szereg uprzedzeń i mitów na jej temat. Sprawcy pozostają nieukarani, a osoby doświadczające przemocy wolą zachować milczenie. Państwo podejmuje więc działania, aby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem. Trafnym rozwiązaniem może okazać się funkcjonowanie procedur Niebieskiej Karty.

Prawnik językoznawcą?

O powszechnych błędach językowych obecnych w pismach procesowych

__________________

Michał Sieruga, Joanna Siemiątkowska

Tworzenie pism procesowych[1] Jest sztuką. Tym banalnym na pozór stwierdzeniem można by w zasadzie zakończyć przedmiotowy artykuł. Sztuka ta wykształciła jednak własną poetykę, którą bada juryslingwistyka – dziedzina stanowiąca „syntezę prawa I językoznawstwa”[2]. Wykorzystuje ona metodologie obu tych nauk – tam bowiem, gdzie mamy do czynienia z materią języka, czyhają na nas pułapki, w które wpadamy mimo wypracowanych norm I zasad poprawnościowych. Problemów nastręczyć może zarówno warstwa semantyczna, składniowa, jak I stylistyczna, nieco odmienna w tekście zwykłym niż prawnym. Niniejszy artykuł dotyczy natomiast ortografii – błędów I wątpliwości związanych ze sposobem zapisu wyrazów – tej zewnętrznej warstwy języka, która stanowi niejako jego szatę.

[…]

PARADOKS WYKŁADNI LOGICZNEJ

Na przykładzie funktorów prawdziwościowych

Zgłębiając arkany nauki prawoznawstwa, „akolici” wydziałów prawa najpewniej przyjęli za pewnik, iż jednym z rodzajów egzegezy tekstów prawnych jest wykładnia logiczna. Na doniosłość „logiki” w procesie stanowienia prawa zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny[1]. Kooperacja systemów logiki i prawa wydaje się zatem faktem. Tymczasem teoria niejednokrotnie rozmija się z praktyką, co stawia pytanie o kompatybilność zarysowanej relacji. Wspomniany paradoks sprowadza się m.in. do niekoniecznie przemyślanego sięgania przez ustawodawcę po funktory prawdziwościowe przy konstrukcji przepisów prawnych.  
[…]

Bazy danych i quasi-bazy danych

Czyli do jakiego rodzaju danych prawnik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Internetu?

__________________

Michał Sieruga

W obecnych czasach, w odróżnieniu od historycznych uwarunkowań, uzyskanie dostępu do określonych informacji nie nastarcza znaczących problemów. Rozwój środków masowej komunikacji znacząco ułatwił transfer różnego rodzaju danych, a ich ogólna ilośc znacząco wzrosła. Porządaną umiejętnością stało się raczej szybkie I racjonalne pozyskiwanie informacji, ich weryfikacja I selekcja, a następnie praktyczne wykorzystywanie. Nieocenioną rolę odgrywa w tym przypadku internet, którym (jak każdym systemem) warto posługiwać się umiejętnie.

Internet, jako źródło informacji pomocnych dla prawnika

[…]