Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie także realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców. Ustawa nadzorować będzie najem, a w szczególności wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

Ponadto KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

„Wprowadzone zostały również regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych)„ – informuje Kancelaria Prezydenta RP. „Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora” – dodano w komunikacie.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk tłumaczył, że Krajowy Zasób Nieruchomości będzie nie tylko realizował funkcję instytucji zarządzającej nieruchomościami Skarbu Państwa i uzyskującej wpływy z tego tytułu, ale także przyczyni się do stworzenia stabilnych i efektywnych warunków finansowania instrumentów przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Poinformował również, że KZN będzie dysponował wykazem nieruchomości, który będzie sporządzony na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje państwowe. Podkreślił, że taki katalog informacji nt. nieruchomości dotychczas nie istniał.

KZN będzie w trybie przetargów przekazywał w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na cele budownictwa mieszkaniowego pod określonymi warunkami. Jednak każdorazowo, jak podkreślił szef MIB, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie musiał uzyskać od ministra właściwego ds. budownictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym w szeregu ustaw. Ponadto, zmienia ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ograniczając zakres najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.