Spożywanie alkoholu na Bulwarze legalne?

Pod rozwagę Sądu Najwyższego zostało poddane zagadnienie prawne, w zakresie którego co prawda odmówił podjęcia uchwały, jednakże w uzasadnieniu wskazał na istotne rozważania. Sąd Okręgowy rozpoznając apelację od wyroku, uznającego za winnego obwinionego o spożywanie alkoholu na betonowych schodach Bulwaru,  przedstawił następujące zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy: „Czy pod pojęciem «ulicy» zawartym w art.[…]

Projekt zmian w kwestii zatrzymania prawa jazdy za nadmierną prędkość

11 stycznia 2017 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on między innymi nowelizację przepisów dotyczących sankcji administracyjnej – zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w przypadku przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50[…]

Milczenie = uznanie reklamacji

Od 10 stycznia br. po stronie przedsiębiorcy powstaje obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację wystosowaną przez konsumenta, a jej brak pociągnie za sobą istotne konsekwencje. Taka sytuacja wynika ze zmian, które mają doprowadzić do ujednolicenia przepisów ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz ustawy z dnia 30 maja[…]

Sobota nie może być ostatnim dniem upływu terminu

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkami przewidzianymi w art. 35) zmieniony zostały sposób wyliczania ostatniego dnia  upływu terminu w sprawach cywilnych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art.[…]