Od kiedy biegnie 3-letni termin przedawnienia dla roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego?

Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie o sygn. akt: V CSK 680/15, wskazał sposób, w jaki należy obliczać bieg 3- letniego terminu przedawnienia dla roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego. Określony jest on w art. 4421 § 1 k.c., stawiając wymóg kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, tj. powzięcie wiadomości przez poszkodowanego o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Znaczy to, że jeśli poszkodowany dowiedział się o osobie obowiązanej do naprawienia szkody później, niż powziął informację o samej szkodzie, 3-letni termin przedawnienia rozpocznie swój bieg od tego późniejszego wydarzenia.

Omawiany wyrok jest więc odstępstwem od dotychczasowej linii orzeczniczej, która stała za stanowiskiem, iż bieg ww. terminu powinien rozpocząć się od momentu, w jakim poszkodowany przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

Teza wspomnianego wyroku:

„Początek określonego w art. 442 § 1 k.c. trzyletniego przedawnienia należy łączyć z faktyczną wiedzą poszkodowanego o osobie obowiązanej do naprawienia szkody, czyli z uzyskaniem takich informacji, które – oceniając obiektywnie – pozwalają z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu podmiotowi. Muszą one być informacje na tyle dokładne, by umożliwiały poszkodowanemu wystąpienie na drogę sądową i wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 k.p.c.” [Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt: V CSK 680/15]

A.L-W