Oświadczenie FATCA – czy bank zablokuje Ci rachunek bankowy?

Do 1 grudnia 2016 roku jest czas na złożenie oświadczenia FATCA. Obowiązek ten wynika z zawartej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Zebranie ww. oświadczeń ma na celu ustalenie, czy posiadacze rachunków bankowych oraz inwestycyjnych są podatnikami amerykańskimi. Większość posiadaczy[…]

SDE – system dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny jest nieizolacyjną formą wykonywania kary pozbawienia wolności. Dzięki temu systemowi można kontrolować wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd obowiązków. Ma też zastosowanie do wykonywania środków karnych, np. przy orzeczonym zakazie przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody[…]

Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek odwoławczy

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadziła nowy środek odwoławczy – skargę na wyrok sądu odwoławczego od wyroku sądu II instancji uchylającego rozstrzygnięcie sądu I instancji, tym samym przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Rzeczona skarga wnoszona jest do Sądu Najwyższego. Zaskarżyć można wyrok w całości, bądź w części. Podstawą wniesienia omawianej skargi mogą być uchybienia związane z[…]

Od kiedy biegnie 3-letni termin przedawnienia dla roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego?

Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie o sygn. akt: V CSK 680/15, wskazał sposób, w jaki należy obliczać bieg 3- letniego terminu przedawnienia dla roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego. Określony jest on w art. 4421 § 1 k.c., stawiając wymóg kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, tj. powzięcie wiadomości przez[…]

Energa Obrót – postępowanie UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nadal rozpatruje zgłoszenia, dotyczące oferty Gwarancja Stałej Ceny sprzedawanej przez Energa Obrót od grudnia 2014 do końca 2015 roku. UOKiK rozpatruje, czy działania, jaki mieli podejmować przedstawiciele ww. podmiotu, nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej. Mowa m.in. o pomijaniu istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej, wprowadzanie klientów w błąd , że[…]

Nowo dodany art. 337a k.p.k dot. udzielania informacji na wniosek pokrzywdzonego

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, wchodząca w życie 15 kwietnia 2016 roku, wprowadziła szczególną drogę powiadamiania pokrzywdzonego o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania, jak również skazania bez przeprowadzenia rozprawy oraz o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a k.p.k). Pokrzywdzony składając stosowny wniosek nakłada na organy ww.[…]