Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Z dniem 8 września 2016 roku weszła nowelizacja przepisów dot. postępowania egzekucyjnego. Istotnej zmianie uległy przepisy mówiące o rozstrzyganiu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Uprzednio, w sytuacji skierowania egzekucji co do jednego składnika majątku dłużnika, przez komornika sądowego oraz jednocześnie przez administracyjny organ egzekucyjny, wstrzymywano czynności obu tych organów, a sprawę przekazywano do sądu rejonowego w celu rozstrzygnięcia zbiegu. Ustalano, który z ww. organów powinien prowadzić egzekucję.

Obecnie w takim przypadku obowiązuje zasada, iż przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, ten organ, który jako pierwszy dokonał zajęcia, prowadzi egzekucję. W razie niemożności ustalenia pierwszeństwa – ten organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, przejmuje sprawę. Nie wstrzymuje się – tak jak poprzednio – czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny, który przekazuje sprawę do dalszego prowadzenia dla organu, który to egzekucję wszczął pierwszy, zobowiązany jest powiadomić o tym uczestników postępowania.

Nowa regulacja zmniejsza ryzyko przewlekłości postępowań egzekucyjnych oraz nie obciąża dodatkową pracą sądów.