Nowelizacja przepisów k.p.k. dot. przyznania obrońcy i pełnomocnika z urzędu

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, jaka weszła w życie w kwietniu 2016 roku, uchyliła art. 80a oraz art. 87a, dotykające problematyki przyznania obrońcy i pełnomocnika z urzędu na wniosek zainteresowanego. Istnieje ogólna zasada prawa do obrony, wynikająca z art. 6 k.p.k., który stanowi, iż oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy[…]

Przepisy intertemporalne – nowelizacja kodeksu postępowania karnego kwiecień 2016

Dnia 15 kwietnia 2016 roku weszła nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Wprowadziła ona szereg zmian w procedurze karnej, a co się z tym wiąże pojawiło się pytanie co do stosowania tych przepisów do spraw już w toku. Art. 21 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw stanowi, iż w razie wątpliwości,[…]

Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi? – już nie…

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2016 r.  w sprawie o sygn. akt VII AmC 695/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), pod przewodnictwem SSO Hanny Kuleszy uznał za niedozwoloną klauzulę umowną zapis „zwracany towar, nie używany, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem zwrotu” (…)[…]

Skarga na czynności komornika

W przypadku nieprawidłowych czynności komornika, stronom lub też innym osobom, których prawa zostały przez te czynności naruszone, bądź zagrożone, przysługuje skarga. W wyniku jej złożenia, czynności komornika poddawane są kontroli ich legalności. Zaskarżyć można każdą czynność komornika, bądź zaniechanie dokonania przez niego czynności. Nowo wprowadzony art. 767 § 11 wniósł pewne ograniczenia. Niedozwolona jest skarga[…]

Świadek będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytanie z obawy przed wykroczeniem?

Sejmowa komisja ds. petycji przygotowała projekt, zmieniający art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Projekt trafił do dalszych prac w komisji. Przewiduje on rozszerzenie uprawnień świadka, który w ramach postępowania karnego będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytanie również wtedy, kiedy odpowiedź miałaby go narazić na odpowiedzialność za wykroczenie. Aktualnie, z przepisu ustawy wynika jedynie uprawnienie[…]

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – licytacja elektroniczna

1 marca 2017 roku wchodzą w życie art. 8791 i następne k.p.c. obejmujące tematykę licytacji elektronicznej. Będzie to nowa forma licytacji, zwiększająca efektywność w zakresie sprzedaży zajętych ruchomości. Licytacja odbywać się będzie na wniosek wierzyciela. Komornik po otrzymaniu takiego wniosku, przekazywać będzie zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik (chyba że dozór taki został[…]

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Z dniem 8 września 2016 roku weszła nowelizacja przepisów dot. postępowania egzekucyjnego. Istotnej zmianie uległy przepisy mówiące o rozstrzyganiu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Uprzednio, w sytuacji skierowania egzekucji co do jednego składnika majątku dłużnika, przez komornika sądowego oraz jednocześnie przez administracyjny organ egzekucyjny, wstrzymywano czynności obu tych organów, a sprawę przekazywano do sądu rejonowego[…]

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony

Od 22 lutego 2016 roku pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 razy umowę na czas określony. Dodatkowo łączny okres obowiązywania tych umów nie może trwać dłużej niż 33 miesiące. W tym przypadku (odmiennie niż poprzednio) przerwa między zawieranymi kolejnymi umowami nie ma znaczenia. Czwarta zawarta umowa na czas określony albo przekroczenie 33 miesięcy łącznej długości[…]

Sąd Najwyższy uznał, że można złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie samego siebie

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. III CZP 38/16 – wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć również osoba, która ma być ubezwłasnowolniona. Uchwała powzięta została w związku z zadaniem pytania prawnego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach a wątpliwości dotyczyły  brzmienia art. 545 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten, zawierający zamknięty katalog[…]