Nowelizacja k.p.c. w zakresie doręczeń elektronicznych

Znowelizowany art. 125 § 21 k.p.c. stanowi, iż pisma procesowe w sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli przepis szczególny tak stanowi, bądź jeśli strona sama dokona wyboru wnoszenia pism procesowych tą drogą. Oświadczenie o tym wyborze (bądź rezygnacji z wyboru) składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Należy pamiętać, że w tym przypadku,[…]

Nowelizacja dotycząca zasady walutowości

Zasadę walutowości regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Znowelizowany art. 358 k.c. stanowi, iż gdy przedmiotem zobowiązania, które podlega wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej – dłużnik może spełnić to świadczenie w walucie polskiej. Jednak nie jest to możliwe, jeśli istnieje obowiązek spełnienia świadczenia wyłącznie w walucie[…]

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2016 r.

W sobotę 24 września 2016 r. odbył się – jak co roku – egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską. Jest to test, składający się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym do osiągnięcia pozytywnego wyniku wymagane jest uzyskanie przynajmniej 100 punktów. Na rozwiązanie testu kandydaci mają 150 minut. W tym roku wprowadzono możliwość przedłużenia[…]

Nowelizacja dot. spraw rodzinnych – przypomnienie

Dnia 25 czerwca 2015 r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. Ta krótka nowelizacja wprowadziła jednak znaczące zmiany w kontekście rozpoznawania spraw rodzinnych i opiekuńczych. Po upływie ponad roku od[…]

Zmiany k.p.c. dot. wyłączenia sędziego

Z dniem 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dot. procedury wyłączenia sędziego. Przepisy te, zmierzające do usprawnienia przebiegu postępowania, stanowią odpowiednik wprowadzonej dnia 15 kwietnia 2016 r. nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Przypomnijmy, że na mocy zmiany art. 42 § 3 k.p.k. sędzia, co do którego złożono wniosek[…]

Wyrok TK dot. osób ubezwłasnowolnionych i DPS

Korzystając z okazji obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera, warto przypomnieć o wydanym ostatnio wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kontekście przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535). Mowa tutaj o wyroku TK z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1245), sygn. K 31/15[…]

Nowelizacja k.p.c. dotycząca postępowania dowodowego

Przedmiotem nowelizacji z dnia 10 lipca 2015 r., zmieniającej ustawę kodeks postępowania cywilnego z dniem 8 września 2016 r., stała się również materia dotycząca postępowania dowodowego. Zmiany pojawiły się między innymi w art. 254 k.p.c. poświęconym badaniu dokumentów. Badanie prawdziwości pisma może nastąpić przez porównanie pisma na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na[…]

Nowelizacja art. 331 k.p.c. – doręczenia wyroków wydanych na posiedzeniu niejawnym

W art. 331 k.p.c. po § 1, dotyczącym doręczania wyroku z uzasadnieniem stronie, jedynie po złożeniu przez nią wniosku, dodano § 11 dotykający materii wyroków wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Po nowelizacji wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym zostaje doręczony stronom z urzędu. Nie ma w tym wypadku potrzeby składania oddzielnego wniosku. Oczywiście, jeśli pragniemy otrzymać uzasadnienie[…]

Nowelizacja k.c. w zakresie szczególnych form dokonywania czynności prawnych

Wartym omówienia zagadnieniem, po nowelizacji z dnia 10 lipca 2015 r., zmieniającej ustawę kodeks cywilny z dniem 8 września 2016 r., są formy szczególne dokonywania czynności prawnych. W zmienionym art. 73 § 1 k.c. znalazły się dwie nowe (obok pisemnej) formy czynności prawnych: dokumentowa i elektroniczna. Analogicznie do dotychczasowego niedochowania formy pisemnej, jeśli forma czynności[…]

Nowelizacja art. 132 § 1 k.p.c. – doręczenia między profesjonalnymi pełnomocnikami

Kolejna zmiana, jaka weszła w życie 8 września br., mająca szczególny wymiar praktyczny, dotyczy doręczeń między profesjonalnymi pełnomocnikami. Kwestia ta jest uregulowana w art. 132 § 1 k.p.c. Zgodnie z jego nowym brzmieniem wystarczające jest oświadczenie pełnomocnika, zamieszczane w treści pisma procesowego, o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. W[…]