24 marca 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 187 § 1 k.p.c. określająca wymogi formalne pozwu. Do brzmienia przepisu dodany został pkt 3, z którego wynika, że w treści pozwu należy wskazać „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”

Wskazany wyżej zapis stanowi konsekwencję przyjęcia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Konieczność wykazania w ramach pozwu wyczerpania ugodowych sposobów załatwienia sprawy ma odtąd charakter obligatoryjny.

Warto zwrócić uwagę na praktyczny wymiar nowelizacji, albowiem brak zamieszczenia w uzasadnieniu pozwu np. przyczyn, dlaczego strony nie podjęły mediacji, stanowić będzie podstawę do wezwania składającego do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Warto zatem poświęcić nieco uwagi na opisanie tego zagadnienia.