19 maja 2016 r.

Dnia 2 grudnia 2015 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r.). Zgodnie z §7 tego rozporządzenia – weszło ono w życie w dniu po ogłoszeniu. W jego treści nie znalazły się żadne przepisy intertemporalne.

Przypomnieć należy, że zgodnie z zasadą bezpośredniego działania prawa, w przypadku braku zamieszczenia przepisów o charakterze przejściowym, zastosowanie znajduje nowa regulacja prawna (vide m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 stycznia 2010 r., sygn. II GSK 266/09).

Co to oznacza w praktyce? Że w sprawach dot. m.in. legalizacji samowoli budowlanej – jeśli podmiot „nie wyrobił” się z przedłożeniem opinii bądź inwentaryzacji, to może być zmuszony do ponownego ich złożenia, tym razem już z opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Może to implikować podwójny koszt sporządzenia wymaganej dokumentacji…