16 maja 2016 r.

Z dniem 7 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja, na podstawie której do art. 191 Kodeksu karnego dołączony został §1a oraz § 3.

Zgodnie z treścią nowego przepisu, kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Nowelizacja ta ma doniosłe znaczenie w przypadkach dotyczących w szczególności zabiegów wynajmujących (właścicieli, zarządców domów etc.) celem wywarcia presji na najemców np. w razie braku płatności czynszu. W praktyce bowiem, osoby takie próbowały „dyscyplinować” najemców odcinając im dostęp do mediów (wody, gazu, prądu) lub podejmując innego rodzaju działania (np, nachodząc ich w mieszkaniu).

Rozwiązanie przyjęte w Kodeksie karnym będzie mogło stanowić uzupełnienie działań podejmowanych w interesie najemców, tj. dopełniać pozwy o przywrócenie naruszonego posiadania wraz z wnioskami o zabezpieczenie. Do tej pory bowiem to ten instrument stanowił podstawową reakcję najemców na bezprawne działania, otwierając im zarazem możliwość składania pozwów o odszkodowanie.