13 marca 2016 r

Informacja o nowelizacji art. 132 § 1 k.p.c. dotyczącego doręczeń pism w toku sprawy cywilnej. Z dniem 8 września 2016 r. uproszczona zostanie procedura doręczeń korespondencji do pełnomocnika strony przeciwnej.

W obecnym brzmieniu przepisu „w toku sprawy adwokat, radca prawny […] doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą”. Innymi słowy do egzemplarza pisma wnoszonego do Sądu powinniśmy dołączyć oświadczenie pełnomocnika o otrzymaniu odpisu pisma albo potwierdzenie nadania z poczty, co nieco komplikuje procedurę wysyłania korespondencji. Przepis ten implikuje m.in. konieczność „dorzucenia” potwierdzenia nadania pisma do pełnomocnika do koperty z odpisem, wysyłanym do sądu.

Po zmianach natomiast „w treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się [będzie] oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą”. Umożliwi to np. składanie/nadawanie korespondencji w innym miejscu i czasie np. poprzez złożenie oryginału pisma w Biurze Podawczym sądu a nadanie odpisu pisma do pełnomocnika już pocztą.

Zważywszy na „rychłe” zmiany w obowiązujących przepisach warto monitorować ww. nowelizację, gdyż w między czasie może zostać ponownie zmieniona.