19 maja 2016 r.

Dnia 2 grudnia 2015 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r.). Zgodnie z §7 tego rozporządzenia – weszło ono w życie w dniu po ogłoszeniu. W jego treści nie znalazły się żadne przepisy intertemporalne.

[…]

29 kwietnia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r., w konsekwencji przyjęcia ustawy dot. polubownych metod rozwiązywania sporów wzrosła opłata za zawezwanie do próby ugodowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000 zł. Jej wysokość ustalona została na kwotę 300 zł.

[…]

24 marca 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 187 § 1 k.p.c. określająca wymogi formalne pozwu. Do brzmienia przepisu dodany został pkt 3, z którego wynika, że w treści pozwu należy wskazać „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”

[…]

Prawnik językoznawcą?

O powszechnych błędach językowych obecnych w pismach procesowych

__________________

Michał Sieruga, Joanna Siemiątkowska

Tworzenie pism procesowych[1] Jest sztuką. Tym banalnym na pozór stwierdzeniem można by w zasadzie zakończyć przedmiotowy artykuł. Sztuka ta wykształciła jednak własną poetykę, którą bada juryslingwistyka – dziedzina stanowiąca „syntezę prawa I językoznawstwa”[2]. Wykorzystuje ona metodologie obu tych nauk – tam bowiem, gdzie mamy do czynienia z materią języka, czyhają na nas pułapki, w które wpadamy mimo wypracowanych norm I zasad poprawnościowych. Problemów nastręczyć może zarówno warstwa semantyczna, składniowa, jak I stylistyczna, nieco odmienna w tekście zwykłym niż prawnym. Niniejszy artykuł dotyczy natomiast ortografii – błędów I wątpliwości związanych ze sposobem zapisu wyrazów – tej zewnętrznej warstwy języka, która stanowi niejako jego szatę.

[…]

PARADOKS WYKŁADNI LOGICZNEJ

Na przykładzie funktorów prawdziwościowych

Zgłębiając arkany nauki prawoznawstwa, „akolici” wydziałów prawa najpewniej przyjęli za pewnik, iż jednym z rodzajów egzegezy tekstów prawnych jest wykładnia logiczna. Na doniosłość „logiki” w procesie stanowienia prawa zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny[1]. Kooperacja systemów logiki i prawa wydaje się zatem faktem. Tymczasem teoria niejednokrotnie rozmija się z praktyką, co stawia pytanie o kompatybilność zarysowanej relacji. Wspomniany paradoks sprowadza się m.in. do niekoniecznie przemyślanego sięgania przez ustawodawcę po funktory prawdziwościowe przy konstrukcji przepisów prawnych.  
[…]

Bazy danych i quasi-bazy danych

Czyli do jakiego rodzaju danych prawnik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Internetu?

__________________

Michał Sieruga

W obecnych czasach, w odróżnieniu od historycznych uwarunkowań, uzyskanie dostępu do określonych informacji nie nastarcza znaczących problemów. Rozwój środków masowej komunikacji znacząco ułatwił transfer różnego rodzaju danych, a ich ogólna ilośc znacząco wzrosła. Porządaną umiejętnością stało się raczej szybkie I racjonalne pozyskiwanie informacji, ich weryfikacja I selekcja, a następnie praktyczne wykorzystywanie. Nieocenioną rolę odgrywa w tym przypadku internet, którym (jak każdym systemem) warto posługiwać się umiejętnie.

Internet, jako źródło informacji pomocnych dla prawnika

[…]

4 marca 2016

W związku z nowelizacją art. 102 Kodeksu karnego, która weszła w życie 2 marca 2016 r. – przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 101 § 1 k.k., w przypadku wszczęcia postępowania w tym zakresie, ustaje z upływem 10 lat (a nie jak poprzednio 5 lat).

[…]